Terms & Conditions

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Regulamin serwisu aukcyjnego BIDUSA określa prawa i obowiązki umowy o świadczenie usług elektronicznych realizowanych drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu pod adresem https://bidusa.pl.
 • Regulamin powstał w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr. 144 poz. 1204 z późn. zm.)
 • Serwis przeznaczony jest do podmiotów zainteresowanych nabyciem oraz sprowadzeniem aut z USA.
 • Każdy użytkownik przed skorzystaniem z serwisu aukcyjnego zobowiązany jest do zapoznania się oraz akceptacji regulaminu zawierającego warunki korzystania z usług. Podczas rejestracji konta na platformie aukcyjnej BIDUSA. Użytkowani wyraża zgodę na związanie się regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

2. DEFINICJE

Terminy i pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Serwis BIDUSA – serwis należący do firmy Dremex ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Gręzowie, przy ul. Warszawskiej nr 53, 08-130 Kotuń, NIP 524128226, REGION: 012903738.
 • Dom aukcyjny - domy aukcyjne prowadzące działalność na terenie USA za pośrednictwem, których organizowane są aukcje pojazdów, ujawnione w ramach platformy internetowej BIDUSA.
 • Licytacja - etap, kiedy użytkownik po wybraniu auta przystępuje do licytacji reprezentowany przez BIDUSA w ramach zlecenia.
 • Automatyczny system licytacji – mechanizm pozwalający w trakcie aukcji na automatyczne licytowanie w imieniu użytkownika, do momentu ustalonej przez niego kwoty.
 • Konto - zbiór danych o użytkowniku oraz działaniach jakich podejmuje w ramach serwisu BIDUSA pod wybranym przez niego loginem i hasłem.
 • Kaucja - jednorazowa wpłata dokonana przez użytkownika w celu udziału w licytacji.
 • Prowizja - kwota, którą kupujący jest zobowiązany uiścić na rzecz brokera świadczącego usługi dla BIDUSA w wysokości przewidzianej w regulaminie.
 • Auto - pojazd mechaniczny oferowany przez domu aukcyjne za pośrednictwem serwisu BIDUSA
 • Regulamin – niniejszy dokument.
 • USA – Stany Zjednoczone Ameryki.
 • Usługa elektroniczna – usługi świadczone przez BIDUSA w ramach serwisu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 • Użytkownik – podmiot, który zarejestrował się i korzystający z usług serwisu BIDUSA za pośrednictwem konta i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

3. REJESTRACJA

 • Użytkownikiem portalu aukcyjnego BIDUSA może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 • Osoba musi mieć ważny dowód osobisty lub paszport.
 • Użytkownik zobowiązuje się przekazać dane, które są prawdziwe i nie wprowadzają w błąd oraz nie naruszają w żadnym stopniu przepisów obowiązującego prawa, praw własności intelektualnej oraz wszelakich dóbr osobistych.
 • Użytkownik nie może dokonywać w żaden sposób dokonywać prób uzyskania dostępu do konta innego użytkownika.
 • Z portalu aukcyjnego BIDUSA mogą korzystać wyłącznie zarejestrowani użytkownicy.
 • Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto na portalu aukcyjnym BIDUSA.
 • W sytuacjach uzasadnionych portal aukcyjny BIDUSA może odmówić użytkownikowi rejestracje konta.
 • Rejestracja konta użytkownika:
  • Rejestracja konta odbywa się przez stronę portalu aukcyjny bidusa.pl i jest ona darmowa.
  • Rejestracja wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie przez BIDUSA danych osobowych użytkownika podczas rejestracji.
  • Użytkownik zobowiązany w formularzu rejestracyjnym podać swoje prawdziwe dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz maila w celu założenia konta w serwisie aukcyjnym BIDUSA.
  • Wypełnienie formularza rejestracyjnego podlega weryfikacji pod kątem zgodności.
  • Po poprawnym dokonaniu rejestracja oraz zaakceptowania formularzu użytkownik dostaje email z linkiem aktywacyjnym do swojego konta.
  • Poprzez kliknięcie w link użytkownik aktywuje konto i kończy proces rejestracji.
 • Po dokonaniu aktywacji konta dochodzi do zawarcia umowy między użytkownikiem a BIDUSA o korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu aukcyjnego.
 • Dane podane przez użytkownika podczas rejestracji muszą być zgodne do zawarcia umowy oraz wystawienia faktury VAT. Użytkownik samodzielnie oraz niezwłocznie dokonuje aktualizacji danych na portalu. BIDUSA nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność danych wynikających z danych użytkownika.
 • Oświadczenia, treści reklamowe oraz inna korespondencja mogą być przesyłana na adres użytkownika, numer telefonu w tym adres e-mail podany podczas rejestracji konta. Korespondencja wysyłana na adres uznawana jest za doręczoną.
 • Dane użytkownika w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej będą przetwarzane zgodnie z ustawa RODO przez podmiotu do tego uprawione.
 • Korzystanie z konta:
  • Korzystanie z konta wymaga zalogowaniu się na stronę. Poprzez wpisanie adresu e-mail jako loginu oraz indywidualnego hasła stworzonego przez użytkowania.
  • Użytkownik może skorzystać z oprogramowania wywołującego automatyczne logowanie.
  • Użytkownik nie może korzystać z innego konta niż swoje ani udostępniać konta innym osobom.
  • Konto użytkownika jest niezbywalne.
 • Użytkownik może zostać czasowo ograniczony lub zawieszony w aukcjach oraz korzystaniu ze strony, jeżeli:
  • narusza w jakikolwiek sposób złamał niniejszy regulamin oraz zaistniało podejrzenie naruszenia zasad serwisu aukcyjnego BIDUSA.
  • zaistniało podejrzenie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.
  • zawiera umowę z innym użytkownikiem, której celem jest zakłócenie prawidłowego przebiegu aukcji.
  • opóźnia się z płatnościami należności lub uchyla się od wykonania zobowiązania w zakresie zapłaty należności.
  • nie odebrał przedmiotu sprzedaży.
  • zakłóca działanie serwisu aukcyjnego, dostarcza i przekazuje nielegalne treści lub szkodliwe oprogramowanie o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogącym wprowadzić w błąd, zawierającym wirusy, które mogą zakłócić działanie systemu teleinformatycznego.
  • zakłóca konkurencyjny przebieg aukcji.
 • Użytkownik może żądać usunięcia konta. Usunięcie konta rozumiane jest jako rozwiązanie umowy o korzystanie z usług świadczonych na portalu aukcyjnym BIDUSA. W przypadku usunięcia konta dane będą przechowywane przez pewne okres.
 • Usunięcie konta nie zwalnia użytkowania z obowiązku wykonania zobowiązań powstałych w trakcie korzystania z portalu aukcyjnego BIDUSA. W szczególności obowiązku zapłaty oraz odbioru przedmiotu sprzedaży.

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 • BIDUSA za pośrednictwem portalu aukcyjnego świadczy usługi elektroniczne, które polegają na:
  • umożliwieniu wglądu do poszczególnych aukcji pojazdów na serwisach domów aukcyjnych.
  • umożliwieniu dostępu do kalkulatora kosztów zakupu.
  • umożliwieniu wpłaty kaucji.
  • umożliwieniu sprawdzenia informacji o aktualnym statusie transportu pojazdu.
  • wylicytowaniu przez BIDUSA na rzecz użytkownika pojazdu.
 • Warunkiem koniecznym do skorzystania z portalu aukcyjnego jest posiadanie przez użytkownika urządzenia, które umożliwi użytkownikowi: dostęp do Internetu, przeglądanie zasobów Internetu a także wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej.
 • Niezbędne jest też posiadanie przez użytkownika sprawnej skrzynki e-mail.

5. KAUCJA

 • Serwis aukcyjny BIDUSA umożliwia wpłacenie kaucji zwrotnej tylko w walucie: dolar amerykański (USD). Kaucja zwrotna może być wpłacona wyłącznie za pomocą przelewu bankowego na udostępniony na stronie bidusa.pl rachunek bankowy.
 • Kaucja wynosi równowartość 1000 USD (tysiąc dolarów amerykańskich). Jest ona ujawniona na koncie użytkownika w polu „kaucja”, w celu ustalenia mocy nabywczej oraz realizacji zlecenia w ramach serwisu aukcyjnego BIDUSA.
 • Po wylicytowaniu auta przez użytkownika serwisu BIDUSA kaucja nie jest zwracana. Kaucja zostaje odjęta od kwoty, którą użytkownik serwisu BIDUSA winien jest uiścić na poczet zakupionego auta.
 • W przypadku nieskorzystania z usług portalu aukcyjnego BIDUSA użytkownik może otrzymać zwrot wpłaconej kaucji. Zwracana kaucja zostaje pomniejszona o 50 USD (pięćdziesiąt dolarów amerykańskich) i zostaje zwrócona w ciągu 7 dni od zgłoszenia żądania użytkownika serwisu BIDUSA. W wypadkach szczególnych ten okres może ulec wydłużeniu.
 • Kaucja nie jest zwracana w sytuacji, kiedy użytkownik portalu wylicytuje pojazd jednak odstąpi od dalszej opłaty należności za wylicytowany pojazd.
 • BIDUSA nie jest dysponentem środków pieniężnych przeznaczonych przez użytkownika na wpłatę kaucji. Nie są w żaden sposób konwertowane na inna walutę przez portal aukcyjny.
 • Wpłata kaucji za pomocą przelewu może wiązać się z czasem oczekiwania na zaksięgowanie transakcji oraz informacji o jej wpłacie na konto użytkownika do 3 dni roboczych.

6. LICYTACJA

 • Wpłata kaucji jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w licytacji pojazdu na portalu aukcyjnym BIDUSA.
 • Użytkownik ustala kwotę maksymalną za jaka ma być licytowany pojazd po czym przystępuje do licytacji pojazdu na portalu aukcyjnym bidusa.pl.
 • Żądanie licytacji jest wysyłane do brokera w celu ustawienia danej kwoty na dom aukcyjny na którym auto będzie licytowane.
 • Jeżeli użytkownik wygra licytację to auto zostaje dodane do panelu klienta i oczekuje na wycenę.

7. STATUS TRANSPORTU

 • Usługa polegająca na udostępnianiu w ramach portalu aukcyjnego informacji o statusie transportu wylicytowanego pojazdu jest darmowa.
 • Punkt 1. dotyczy wyłącznie pojazdów, które zostały zakupione na naszym portalu aukcyjnym BIDUSA.

8. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • BIDUSA nie odpowiada za aktualność prezentowanych pojazdów w ramach aukcji wystawianych przez domy aukcyjne oraz zawartych w nich danych dotyczących pojazdów. W szczególności nie odpowiadamy za:
  • nieprawidłowy stan licznika pojazdu.
  • stan techniczny pojazdu.
  • wygląd i kolorystykę pojazdu.
  • różnice w wymogach technicznych, obowiązujących w USA i w państwie przeznaczenia pojazdu (w tym braku homologacji).
  • niemożność zarejestrowania, naprawy lub użytkowania w państwie przeznaczenie.
  • szkody jakie powstaną w trakcie transportu auta.
  • szkody jakie powstaną w czasie przebywania auta na naszym placu.
 • BIDUSA wystawia aukcje pojazdów w stanie w jakim są i w miejscu, w którym się znajdują. Nie ponosimy odpowiedzialności oraz nie dajemy gwarancji dotyczącej zakupu oraz transportu pojazdu.
 • Podstawą reklamacji nie mogą być indywidualne ustawienia łącza internetowego z jakiego korzysta użytkownik oraz komputera, monitora lub innego urządzenia za pomocą, którego łączy się z portalem aukcyjnym BIDUSA - będące przyczyną uniemożliwienia lub zniekształcenia jakiejkolwiek operacji dokonanej w ramach portalu. W szczególności, BIDUSA nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia serwera poczty elektronicznej użytkownika, które uniemożliwiają zapoznanie się z korespondencją nadaną przez BIDUSA.
 • BIDUSA nie odpowiada za działania innych podmiotów, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na uświadczone za pośrednictwem portalu aukcyjnego. Tyczy się to głównie instytucji: organów administracji publicznej, banków, instytucji finansowych, dostawców energii, domów aukcyjnych oraz serwisów domów aukcyjnych.
 • BIDUSA nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie właściwego korzystania z portalu aukcyjnego BIDUSA.
 • BIDUSA zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania czynności zleconych przez użytkownika, jeśli uzna, że istnieje wątpliwość co do autentyczności zlecenia oraz zgodności z przepisami prawa.
 • BIDUSA ma prawo czasowo zablokować dostęp do portalu aukcyjnego dla użytkowników w związku z pracami konserwacyjnymi lub wprowadzaniem wszelakich zmian w tym zakresie.
 • BIDUSA ma prawo zablokować dostęp do serwisu lub konta użytkownikom ze względu bezpieczeństwa, kiedy uzna to za konieczne.
 • BIDUSA nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek ingerencję w konto użytkownika przez inne osoby, w szczególności za skutki wynikłe w związku z ta ingerencją.
 • Użytkownik ponosi pełna odpowiedzialność za czynności za pośrednictwem i w ramach serwisu aukcyjnego BIDUSA skutkujące oświadczeniem woli. W szczególności skutkujące nawiązaniem stosunku zlecenia z BIDUSA.

9. REKLAMACJA

 • Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu aukcyjnego użytkownicy mogą składać za pomocą poczty elektronicznej na adres [email protected].
 • Termin na wniesienie reklamacji wynosi 30 dni od dnia, w którym wystąpiło zdarzenie stanowiące podstawę zgłoszenia reklamacji. Reklamacja złożona po terminie nie zostanie przez nas rozpatrzona.
 • W treści zgłoszenia użytkownik powinien podać dane: swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji, opisać szczegółowo okoliczności i datę nieprawidłowości związanej z działaniem portalu aukcyjnego BIDUSA. Jeżeli sprawa dotyczy wpłaty kaucji to należy również dołączyć potwierdzenie przelewu bankowego.
 • BIDUSA ustosunkuje się do reklamacji użytkownika w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego bądź przedstawiciela banku lub dostarczenia przez użytkownika dodatkowych informacji, termin na odpowiedź ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez BIDUSA tych informacji.
 • Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

10. KALKULATOR

 • Kalkulator kosztów ma jedynie charakter poglądowy i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Przedstawia on wartości prognozowane, najbardziej typowe dla złożenia oferty w danych warunkach, które jednak mogą ulec zmianie z uwagi na okoliczności niezależne od BIDUSA, np. zmianę w taryfie domu aukcyjnego.

11. USUWANIE CEN AUTA Z PORTALU BIDUSA

 • Użytkownik serwisu BIDUSA może poprzez wniesienie opłaty podanej na stronie ubiegać się o ukrycie końcowej ceny przy zakupie auta.
 • Użytkownik Serwisu BIDUSA może poprzez wniesienie opłaty podanej na stronie ubiegać się o usunięcie auta z bazy danych serwisu BIDUSA.

12. PRAWO PRYWATNOŚCI

 • BIDUSA jest Administratorem danych osobowych Użytkowników. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności, która dostępna jest na stronie bidusa.pl, treść klauzuli informacyjnej stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • BIDUSA zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie.